ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERANCIERS

d.d. 01 – 01 – 2022

Deze Algemene Voorwaarden zijn van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid IMAGINATION MADE REAL B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83369082, LEFTFIELD FESTIVAL B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83499423, en ICONS LIVE B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84365331, hierna gezamenlijk te noemen: “IMR”.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

1. DEFINITIES

1.1  Aanvraag: ieder verzoek van IMR aan een Leverancier tot het uitbrengen van een offerte.

1.2  Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3  Bestelling: iedere schriftelijke bestelling van Producten, Diensten of een combinatie daarvan van IMR bij een Leverancier.

1.4  Dienst: iedere opdracht van IMR tot het verrichten van werkzaamheden, als nader bepaald in de Overeenkomst.

1.5  Leverancier: de partij die met IMR contracteert dan wel beoogt te contracteren in het kader van Leveringen aan IMR

1.6  Levering: het feitelijk ter beschikking stellen van een Product en/of het verrichten van een Dienst aan IMR of door IMR aangewezen derde(n);

1.7  Offerte: ieder aanbod van een Leverancier aan IMR, gericht op het verschaffen van Producten, Diensten of en combinatie daarvan door Leverancier aan IMR.

1.8  Overeenkomst: iedere contractuele verhouding tussen IMR en Leverancier.

1.9  Prijs: de overeengekomen koopprijs, huurprijs en/of verschuldigde vergoeding van IMR aan Leverancier voor door Leverancier verrichtte Leveringen.

1.10  Product: krachtens koop, huur of lease geleverde producten, als nader bepaald in de Overeenkomst.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanvragen, Bestellingen en Overeenkomsten, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen. Leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk.

2.2  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover dit schriftelijk en uitdrukkelijk door IMR en Leverancier is overeengekomen.

2.3  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Leverancier wijst IMR uitdrukkelijk van de hand.

2.4  Nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden laat de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht

2.5  Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding.

2.6  Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval garanties, vrijwaringen, aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendom en toepasselijk recht en forumkeuze.

3. ONDERHANDELINGEN

3.1 IMR kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder moment afbreken. In dat geval is IMR nimmer verplicht verder te onderhandelen of enige vergoeding te betalen voor eventuele kosten of schade van de wederpartij, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke wijze deze schade is ontstaan.

4. AFDWINGBAARHEID

4.1  Aanvragen door of namens IMR gedaan zullen nimmer leiden tot afdwingbare verplichtingen aan de zijde van IMR.

4.2  Overeenkomsten, Bestellingen, aannames van Offertes, Aanvragen, bedingen die bedoeld zijn om deel uit te maken van een Overeenkomst en wijzigingen en aanvullingen van Overeenkomsten binden IMR slechts indien deze zijn ondertekend door en daartoe bevoegde vertegenwoordiger van IMR;

4.3 IMR heeft het recht om iedere Bestelling die door Leverancier is aanvaard alsnog te herroepen binnen veertien (14) dagen, waardoor tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

5. MEDEDELINGEN

5.1  Alle mededelingen met betrekking tot de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan.

5.2  Mededelingen met betrekking tot een vermeende tekortkoming dienen duidelijk de vermeende tekortkoming te omschrijven, hetgeen als herstel daarvan wordt gevorderd, alsmede een redelijke termijnstelling voor het genoemde herstel.

6. PRIJZEN

6.1  De Prijzen zijn in euro’s, exclusief btw (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en omvatten alle kosten in verband met de Levering, zoals onder meer maar niet uitsluitend leveringskosten, verzekeringen, belastingen, invoerrechten en emballage.

6.2  De overeengekomen prijzen zijn bindend en kunnen uitsluitend worden aangepast indien de Overeenkomst omstandigheden vermeldt die daartoe kunnen leiden.

6.3  Voor het verrichten van Diensten wordt een vaste prijs gerekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Meerwerk kan slechts in rekening gebracht worden indien hiervoor in de Overeenkomst een voorziening is getroffen, dan wel door IMR schriftelijke voorgaande toestemming is gegeven voor het meerwerk.

7. LEVERING

7.1  De overeengekomen levertijd voor de levering van Producten en/of Diensten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, steeds fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding daarvan is Leverancier, naast het recht van IMR op volledige schadevergoeding, een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd aan IMR van 20% van de Prijs.

7.2  Leverancier dient dreigende overschrijdingen van levertijden onverwijld schriftelijk aan IMR te melden.

7.3  In het geval dat IMR Producten van Leverancier koopt, gaat het eigendomsrecht bij levering op IMR over.

7.4  Alle risico’s ter zake van door de Leverancier af te leveren Producten gaan over op IMR op het moment van Levering.

7.5 IMR is niet gehouden om de Producten bij levering of bij ingebruikname nader te inspecteren.

8. PLAATS VAN LEVERING

8.1  Als plaats van levering geldt de vestigingsplaats van IMR. IMR heeft te allen tijde het recht om een andere plaats van levering te bepalen, waaronder enige locatie waar een evenement plaatsvindt.

8.2  Indien de Bestelling producten betreft die dienen te worden geïnstalleerd, geldt als plaats van levering de exacte plaats waar deze producten op aanwijzing van IMR geïnstalleerd dienen te worden.

8.3  In het geval van huur dient Leverancier de producten ook op de plaats van levering op te halen, waarbij Leverancier de instructies van IMR in acht neemt.

9. WIJZIGINGEN

9.1  IMR is te allen tijde gerechtigd om door middel van een schriftelijk bericht de Bestelling te doen wijzigen. Bij en wijziging wordt steeds een redelijke termijn voor de aflevering van de Producten of de uitvoering van de Diensten in acht genomen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het geval, waarbij het mogelijk kan zijn dat wijzigingen op korte termijn plaats dienen te vinden.

9.2  Indien de Leverancier de Bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te wijzigen, dient hiertoe voorafgaand een schriftelijk verzoek te worden gedaan aan IMR. Leverancier mag slechts na schriftelijke toestemming van IMR een wijziging in de Bestelling aanbrengen en/of uitvoeren.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoudt IMR zich de intellectuele eigendomsrechten van haar of haar licentiegevers voor, waaronder auteursrechten, merkrechten, naburige rechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, etc., met betrekking tot door Overeenkomst vervaardigde creaties, waaronder maar niet uitsluitend begrepen aanbiedingen, Offertes, rapporten, voorstellen, formats, concepten, ontwerpen, vormgeving, promotiemateriaal, alsmede aan Leverancier verstrekte gegevens, programmatuur en/of de Website(s), de namen en/of logo’s van IMR. Het is Leverancier niet toegestaan deze creaties openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen of anderszins te (doen) gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMR.

10.2 Indien Leverancier ter zake van haar Producten en/of Diensten enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom zou kunnen doen gelden, wordt zij geacht ten aanzien daarvan door het sluiten van de Overeenkomst geheel en onvoorwaardelijk een volledig, allesomvattend en onbeperkt exclusief gebruiksrecht aan IMR te hebben verleend, waarmee IMR gerechtigd is de Producten en/of Diensten en alle daarmee samenhangende goederen wereldwijd te (doen) exploiteren, openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen, op welke wijze en in welke vorm dan ook, die nu of in de toekomst bekend is. Voor dit gebruiksrecht is de vergoeding inbegrepen in de tussen Leverancier en IMR in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

11. PERSOONSGEGEVENS

11.1 Indien Leverancier in verband met de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) garandeert zij dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder de AVG) te doen.

12. GARANTIES & VRIJWARINGEN

12.1  Leverancier garandeert dat de Producten en/of Diensten voldoen aan alle (semi) wettelijke voorschriften, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen Arbo-wetgeving en export wet- en regelgeving, aan alle premies inzake de volks- en werknemersverzekeringen en alle belastingen, in het bijzonder de loon- en omzetbelasting en overige overheidsvoorschriften alsmede aan alle in redelijkheid te tellen en binnen de branche gehanteerde veiligheids-, kwaliteits- en milieunormen.

12.2  Leverancier vrijwaart IMR voor aanspraken van derden, waaronder begrepen werknemers van IMR, tot verhaal van schade die voortvloeit uit of verband houdt met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen aan voornoemde voorschriften en van alle opgelegde boetes in verband daarmee.

12.3  Leverancier vrijwaart IMR voor alle aanspraken van derden, waaronder werknemers van IMR, tot verhaal van schade als gevolg van tekortkomingen in de geleverde Producten en/of Diensten.

12.4  Leverancier garandeert exclusief te beschikken over alle rechten die op grond van de Overeenkomst aan IMR worden verleend en/of overgedragen en bevoegd te zijn de Overeenkomst aan te gaan. Leverancier garandeert tevens dat de geleverde Producten en/of Diensten onbezwaard en vrij van beslagen zijn en dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden dan wel anderszins onrechtmatig zijn. Leverancier vrijwaart IMR tegen alle aanspraken van derden ter zake.

12.5  Leverancier garandeert voor een periode die voor het desbetreffende Product of de desbetreffende Diensten gebruikelijk is, met een minimumtermijn van twaalf (12) maanden en in het geval van huur tijdens de volledige huurperiode, dat de Producten of Diensten in overeenstemming zijn met de inhoud van de Bestelling en de Overeenkomst (‘non- conformiteit’).

12.6  Leverancier zal binnen de garantieperiode als genoemd in artikel 12.5, op eerste verzoek van IMR, door IMR geconstateerde tekortkomingen in Producten en/of Diensten zo spoedig mogelijk herstellen, zonder dat Leverancier daar extra kosten voor in rekening zal brengen.

13. OVERMACHT

13.1  IMR is niet verplicht tot afname van de Producten en/of Diensten en ook in het overige niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, in het geval dat het evenement geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht aan de zijde van IMR, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) de volgende omstandigheden als overmacht gelden: tekortkoming(en) door de artiest(en), tekortkoming(en) door (andere) Leverancier(s), maatregelen van overheidswege, dreiging van de volksgezondheid, het niet-toerekenbaar niet verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het evenement, transport moeilijkheden, brand, staking, epidemie, sluiting van de plaats van het evenement, natuurverschijnselen, oorlog, oproer en alle overige van de wil van IMR onafhankelijke omstandigheden. In het geval van overmacht heeft IMR het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen gedurende een door IMR te bepalen termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien IMR reeds (een gedeelte van) de Prijs heeft voldaan, is Leverancier gehouden tot restitutie daarvan, behoudens voorzover de voldoening daarvan betrekking heeft op een reeds door Leverancier verrichtte tegenprestatie.

13.2  Leverancier is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, in het geval dat Leverancier tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en dit niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvatting. Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder overmacht aan de zijde van de Leverancier de navolgende omstandigheden: niet of niet tijdig presteren door enige toeleverancier of andere opdrachtnemer van Leverancier; personeelstekort, staking, ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf van Leverancier; ongeschiktheid van of gebreken aan hulp- en (transport)middelen en andere zaken waarvan Leverancier gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst; transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met door Leverancier gekozen transportmiddelen; verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens Leverancier; overheidsmaatregelen, waaronder in-, uit- en doorvoerverboden van door Leverancier te leveren Producten; niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q. vergunningvereisten, overige normen en richtlijnen door Leverancier.

13.3 Indien de Leverancier zich jegens IMR op enigerlei grond op overmacht beroept, heeft IMR het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat IMR gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en voorzover IMR reeds enige betaling aan de Leverancier heeft verricht, is de Leverancier gehouden tot restitutie daarvan, ook indien deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de Leverancier verrichte prestatie.

14. BETALING

14.1  IMR is slechts gehouden tot betaling indien Leverancier haar verplichtingen onder de Overeenkomst, naar het oordeel van IMR, volledig is nagekomen. In dat geval zal IMR de Prijs binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur betalen.

14.2  Leverancier zal een factuur niet eerder opmaken dan nadat de Producten en/of de Diensten zijn geleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3  Leverancier zal haar facturen niet later dan zes (6) weken nadat de Producten en/of de Diensten zijn geleverd, aan IMR doen toekomen.

14.4  IMR is steeds bevoegd de betaling (geheel of gedeeltelijk) op te schorten indien zij een tekortkoming in de nakoming van Leverancier constateert. IMR is steeds bevoegd vorderingen van Leverancier te verrekenen met vorderingen van IMR op Leverancier of aan Leverancier gelieerde ondernemingen.

14.5  Indien IMR niet tijdig voor betaling zorgt, is IMR slechts wettelijke handelsrente verschuldigd na schriftelijke ingebrekestelling. Eventuele (wettelijke) incassokosten zijn voor rekening van Leverancier.

15. VEILIGHEID

15.1 Voorafgaand aan de Levering dient Leverancier zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en de gebouwen en de ruimte(s) waar Producten worden geleverd en/of Diensten worden verricht, alsmede van de daar geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake arbo, veiligheid, gezondheid en milieu, en zich daarnaar te gedragen.

5.2  Indien in de Overeenkomst en/of in de daarmee verband houdende informatie wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, wordt Leverancier geacht deze te kennen en te kunnen toepassen, tenzij zij IMR onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

15.3  Leverancier vrijwaart IMR voor alle schade en/of claims van derden, indien de derde partij schade heeft opgelopen doordat Leverancier de geldende wetten en (veiligheids)voorschriften niet in acht heeft genomen.

16. GEHEIMHOUDING

16.1  Leverancier, dienst personeelsleden en/of andere door of ten behoeve van de Leverancier ingeschakelde derden zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie afkomstig van IMR die op enigerlei wijze te hunner kennis gekomen of gebracht strikt vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden en niets daaromtrent openbaar te (doen) maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMR. Leverancier garandeert deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan diens personeelsleden en/of andere door Leverancier ingeschakelde derden.

16.2  Leverancier is van rechtswege in gebreke door enkele overtreding of niet nakoming van het bepaalde in artikel 16.1 en verbeurt daardoor aan IMR een direct opeisbare boete per overtreding van EUR 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met EUR 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. Nakoming van de verplichting tot betaling van de boete ontheft Leverancier niet van de verplichting uit artikel 16.1.

17. ONTBINDING EN OPZEGGING

17.1 Onverminderd het recht op ontbinding als bedoeld in artikel 6:265 BW, is IMR bevoegd, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien:

a. Leverancier surséance van betaling aanvraagt of aan haar surséance of voorlopige surséance van betaling wordt verleend;

b. Leverancier haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c. Leverancier een procedure tot liquidatie van haar onderneming heeft gestart;

d. Een verandering optreedt in de zeggenschap over de onderneming van Leverancier, waaronder tevens wordt begrepen een wijziging in het aandeelhouderschap waarbij een derde een aanmerkelijk belang van tenminste 5% in de onderneming van Leverancier verkrijgt dan wel daar afstand van doet.

e. Leverancier haar onderneming staakt dan wel haar bedrijfsactiviteiten voortzet onder een andere entiteit.;

f. Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd.

17.2  In het geval de ontbonden Overeenkomst betrekking heeft op software, tast een beëindiging als genoemd in dit artikel het gebruiksrecht op de door Leverancier aan IMR verstrekte software niet aan

17.3  In het geval van een duurovereenkomst is IMR te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door partijen als redelijk wordt beschouwd. Leverancier heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voortzetting van de Overeenkomst.

18. AANSPRAKELIJKHEID

18.1  IMR is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van enig verzuim aan de zijde van IMR in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IMR.

18.2  Indien en voor zover IMR onverminderd het bovenstaande aansprakelijk mocht zijn jegens Leverancier voor enige door Leverancier geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en tot het bedrag dat op grond van de Overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is, of, indien dit bedrag hoger is dan het ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van IMR uit te keren bedrag, tot aan dat verzekerde bedrag.

18.3  Leverancier blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen materialen en/of goederen. IMR is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van materialen en/of goederen van Leverancier, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van IMR. Leverancier vrijwaart IMR van elke aanspraak ter zake.

18.4  Leverancier is bekend met en houdt in de uitvoering van de Overeenkomst rekening met de branche-specifieke werkomstandigheden, zoals omstandigheden die eigen zijn aan (outdoor) festivalterreinen en grote productielocaties, en de daarmee verband houdende risico’s van diefstal, beschadiging of verlies van zaken.

18.5  Leverancier verklaart dat zij afdoende is verzekerd en zich afdoende verzekerd houdt voor de levering van de Producten en/of de uitvoering van de Diensten.

18.6  Indien Leverancier in de uitvoering van de Overeenkomst door zijn verwijtbaar gedrag schade toebrengt aan materialen en/of goederen in eigendom of beheer van IMR, is IMR gerechtigd om Leverancier aansprakelijk te stellen voor de deze schade. Leverancier vrijwaart IMR voor alle aanspraken van derden ingeval er door verwijtbaar gedrag van Leverancier schade wordt toegebracht aan derden en/of materialen van derden.

19. GESCHILLEN

19.1  Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden bij uitsluiting van iedere andere rechter beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.

19.2  Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.