ALGEMENE VOORWAARDEN BEZOEKERS
d.d. 01 – 01 – 2022

Deze Algemene Voorwaarden voor Bezoekers zijn van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid IMAGINATION MADE REAL B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83369082, LEFTFIELD FESTIVAL B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83499423, en
ICONS LIVE B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84365331, hierna gezamenlijk te noemen: de “Organisator”.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2 Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met de Organisator in het kader van het bezoeken van een Evenement.
1.3 Derde(n): iedere partij die een Ticket, product of dienst verkoopt die verband houdt met een Evenement, niet zijnde de Organisator
1.4 Evenement: ieder evenement dat (mede) georganiseerd wordt door de Organisator, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: een concert, een dance-event, business-event, een festival en een eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid.
1.5 Ticket(s): een rechtsgeldig verkregen toegangsbewijs dat de Bezoeker het recht geeft het evenement te bezoeken.
1.6 Website(s): de website(s) van de Organisator:

Imagination Made Real – www.imaginationmadereal.nl
ICONS Live – www.icons-live.events
LEFTFIELD FESTIVAL – www.leftfieldfestival.com

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Organisator en de Bezoeker, ongeacht de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand op het moment dat de Bezoeker een Ticket koopt en/of bij betreding van het terrein van het Evenement. De voorwaarden worden van toepassing verklaard voordat de Bezoeker een Ticket koopt. Door de aankoop van een Ticket en/of door het terrein van het Evenement te betreden, gaat de Bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de overeenkomst tot stand komt via een Derde, op welke wijze dan ook.
2.2 Op het Ticket wordt naar de Algemene Voorwaarden verwezen. Tevens kan de Bezoeker kennisnemen van de Algemene Voorwaarden door bij het binnengaan van het terrein van een Evenement, alwaar een uittreksel van de Algemene Voorwaarden verkrijgbaar zal zijn bij de ingang.
2.3 Bij aankoop van het Ticket via de Website heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.
2.4 De Organisator heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De Organisator zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst de Organisator uitdrukkelijk van de hand.
2.6 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.
2.7 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen ook eventuele (algemene) voorwaarden van de Derde van toepassing zijn. Indien de algemene voorwaarde van de Derde strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, dan prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
2.8 De Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en derhalve niet jegens professionele partijen.

3. TICKET

3.1 Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig Ticket. Personen die willen binnentreden zijn verplicht om op verzoek hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op de leeftijdsgrens, voor zover van toepassing. Indien de Bezoeker na binnenkomst de locatie van het Evenement verlaat, verliest het Ticket automatisch zijn geldigheid.
3.2 Vanaf het moment dat het Ticket aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij de ingang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook rechthebbende daarop is.
3.3 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van het Ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Het Ticket kan bestaan uit een barcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Ticket op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie veilig kan worden verstrekt.
3.4 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal Tickets dat per Bezoeker mag worden verkregen.

4. DOORVERKOOP-VERBOD

4.1 Het is de Bezoeker verboden de Tickets op welke wijze dan ook door te (doen) verkopen, tenzij via een door de Organisator aangewezen verkoopkanaal.
4.2 De Bezoeker kan de toegang worden geweigerd tot het Evenement, indien hij een Ticket bezit dat hij gekocht heeft via een ongeautoriseerd verkoopkanaal.
4.3 Het is Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken met betrekking tot het Evenement of enig onderdeel daarvan.
4.4 De Bezoeker die zijn ticket aan derden verkoopt en/of ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als de Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze
Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan deze derden. De Bezoeker staat er jegens de Organisator voor in dat deze derden de Algemene Voorwaarden nakomen.
4.5 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen uit artikel 4 niet nakomt, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van EUR 5.000,- per overtreding aan de Organisator verschuldigd en
EUR 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Organisator om van de Bezoeker nakoming en schadevergoeding te vorderen.
4.6 Bij overtreding door Bezoeker van één of meer van de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden, is de Organisator gerechtigd het Ticket ongeldig te maken en Bezoeker de toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat bezoeker recht heeft op enige restitutie.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Het betreden, verblijven en het reizen van en reizen naar de locatie van het Evenement is geheel op eigen risico van de Bezoeker. Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade welke Bezoeker heeft geleden in dit verband.
5.2 De Organisator sluit haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Bezoeker.
5.3 De Organisator sluit haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement.
De Bezoeker is bekend met dat tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Organisator adviseert de Bezoeker daarom om zijn gehoor te beschermen met speciale oordoppen en af en toe naar een ruimte te gaan met minder harde of geen muziek.
5.4 De Organisator sluit haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade en gederfde winst.
5.5 Voor zover de Organisator toch aansprakelijk wordt gehouden, is die aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd.
5.6 De Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.
5.7 De Bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 72 uur na afloop van het Evenement te melden aan de Organisator via het e-mailadres hello@imaginationmadereal.nl, op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.
5.8 Indien Organisator direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij het Evenement inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Organisator ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Organisator niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.
5.9 De Bezoeker vrijwaart de Organisator voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De Bezoeker vergoed iedere schade die de Organisator lijdt als gevolg van enige aanspraak van derden.

6. PROGRAMMA

6.1 De Organisator streeft ernaar dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. De Organisator is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin. De Organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder begrepen de lengte van ieder optreden van de artiesten. De op het Ticket genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud.

7. ANNULEREN OF VERSCHUIVEN IN GEVAL VAN OVERMACHT

7.1 In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede
− maar niet uitsluitend − begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, weersomstandigheden, dreiging van de volksgezondheid, of pandemie (zoals Covid-19) gerelateerde oorzaken, heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren. Het Ticket blijft in dat geval geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is de Bezoeker gerechtigd om het Ticket te retourneren aan Organisator of aan een door Organisator aangewezen andere partij, tegen restitutie van de vergoeding welk vermeld staat op het Ticket, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Ticket heeft betaald, en exclusief service- en/of administratiekosten.
7.2 (Gedeeltelijke) restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig, onbeschadigd Ticket waaruit tevens blijkt dat deze direct door de Bezoeker is gekocht, op en aan de door de Organisator (dan wel de partij die betaling voor het Ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.
7.3 Indien het Evenement als gevolg van overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Organisator slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de prijs van het Ticket welke de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Servicekosten en/of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
7.4 De Bezoeker heeft geen recht op restitutie van het aankoopbedrag in het geval dat de Bezoeker het Evenement niet kan bezoeken, omdat de Bezoeker niet aan de door de overheid opgelegde voorwaarden voor toegang kan voldoen, zoals het tonen van een geldig vaccinatiebewijs en/of negatieve Covid-test.

8. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

8.1 De Organisator heeft het recht Bezoekers van het Evenement en de goederen die zij bij zich hebben bij binnentreden van het Evenement of bij aanwezigheid van het Evenement, te (laten) fouilleren en/of onderzoeken. De Bezoeker die daar niet aan meewerkt, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag van het Ticket.
8.2 Indien gedurende het Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s kan de Organisator deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen de politie en justitie, afstaan.

9. VERBODEN ARTIKELEN

9.1 Het is verboden professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook (tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven op de Website), glaswerk, plastic flessen, (alcoholische) dranken, selfiesticks indien uitgeschoven langer dan 1.5 meter en/of constructies die daarvoor niet bestemd zijn, etenswaren, drugs (onder meer welke op lijst I en II van de Opiumwet staan), lachgas(patronen), blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de locatie van het Evenement, deze te gebruiken voor of gedurende het Evenement, op straffe van inbeslagname. De locatie van het Evenement kan ander en/of aanvullend beleid hanteren welke van toepassing is op dit artikel en het Evenement welke in dat geval ook van toepassing is op het Evenement. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.
9.2 De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan de toegang worden geweigerd en/of worden verwijderd van het Evenement, zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag van het Ticket. Het staat de Organisator vrij om de Bezoeker die dit verbod overtreedt over te dragen aan de politie en de in beslag genomen goederen te vernietigen.

10. ONTZEGGING TOEGANG

10.1 De Organisator houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Bezoeker over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Organisator een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Organisator aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers of niet voldoen aan de uitdrukkelijk door de Organisator aangegeven dresscode, en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder
– maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Ticket, is de Organisator gerechtigd de houder van dit Ticket de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen. De Bezoeker die (verdere) toegang tot het Evenement is ontzegd of van het Evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij hierdoor mogelijk lijdt en heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het Ticket.

11. ANDERE VOORSCHRIFTEN

11.1 Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor de locatie van het Evenement (‘huisregels’), welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website vooraf kenbaar gemaakt.
11.2 De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisator.
11.3 De bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van de Organisator en of door de Organisator ingeschakelde derden, op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, het dragen van provocerende kleding, vlaggen of dergelijke.

12. GELUID- EN VIDEOBEELDEN

12.1 Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier, onder andere door middel van fotograferen, filmen en het maken van geluid- en videobeeld, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator in welke vorm dan ook, is verboden.
12.2 Indien door de Bezoeker registraties zijn gemaakt van het Evenement met behulp van
niet-professionele opnameapparatuur, dan zijn die registraties strikt voor eigen gebruik.
12.3 De artiesten en/of de Organisator zijn voor commerciële doeleinden gerechtigd geluid- en videobeelden te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een Ticket van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement, verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, zonder dat de Organisator enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.
12.4 De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisator en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Organisator medewerking te verlenen aan alle formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen.

13. ROKEN

13.1 Op de evenementenlocatie is (elektrisch) roken in principe niet toegestaan. Het is slechts toegestaan te roken in de eventueel daarvoor aangewezen buitenruimte(n). Buiten deze buitenruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. Organisator zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de locatie van het Evenement wijzen. De Organisator kan niet garanderen dat het Evenement geheel rookvrij is.
13.2 Bij overtreding van het rookverbod door de Bezoeker volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de bezoeker van het Evenement. De eventuele als gevolg van het rookverbod aan Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

14. KLUISJES

14.1 De Organisator kan ervoor kiezen om de Bezoeker de mogelijkheid te bieden een kluisje te huren op het Evenement. Op het gebruik van het kluisje door de Bezoeker kunnen additionele algemene voorwaarden van derden van toepassing zijn, waarmee de Bezoeker instemt op het moment van huren van het kluisje. De Organisator houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke toegangscode voor het kluisje. Zodoende dient de Bezoeker de toegangscode te allen tijde bij zich en voor zich te houden en wordt de Bezoeker aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen.

15. KAMPEREN

15.1 De Organisator kan bij een Evenement tevens de mogelijkheid tot kamperen aanbieden aan de Bezoeker. In voorkomend geval kunnen op het daarvoor bestemde terrein naast deze Algemene Voorwaarden, aanvullende algemene voorwaarden en/of huisregels van de betrokken camping en/of andere accommodatie van toepassing zijn.
15.2 Voor een Evenement zullen specifieke kampeerregels gelden, welke kenbaar worden gemaakt bij betreding van het kampeerterrein en/of in de algemene huisregels van het Evenement, zoals op de Website vermeld.
15.3 De Bezoeker en zijn bagage worden bij de ingang van het kampeerterrein − en opnieuw bij de toegang naar het Evenement − gefouilleerd en gecontroleerd.

16. PERSOONSGEGEVENS

16.1 Door het sluiten van de overeenkomst met de Organisator kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de Organisator en haar serviceprovider CM.com verwerkt. De Bezoeker geeft uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van de (persoons)gegevens overeenkomstig het privacy beleid van de Organisator.
16.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van Organisator van toepassing dat is te raadplegen via https://www.imaginationmadereal.nl/privacy/. De Organisator gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de
Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

17.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de Website, social media en openbaar gemaakt op het Evenement of wat daartoe behoort tot het intellectueel eigendom van de Organisator of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.
17.2 De Bezoeker dient te allen tijde deze rechten van intellectuele eigendom te erkennen en na te leven en zich te houden aan alle beperkingen die aan het gebruik van beschermde werken zijn gesteld door de wet. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Bezoeker over te dragen of in licentie te geven.

18. CONVERSIE

18.1 Voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijk voorschrift tast, dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan. In dat geval komt de desbetreffende bepaling te vervallen en komt daarvoor in de plaats een bepaling die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

19.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19.2 De Rechtbank te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen over geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden of de uitvoering daarvan.